• Giá cả
  1. Trang Chủ
  2. Chỉnh Sửa PDF
  3. Cách chỉnh sửa file PDF

Cách chỉnh sửa file PDF

Các hướng dẫn về cách để thêm văn bản, đánh dấu hoặc vẽ vào file PDF của bạn

Công cụ để chỉnh sửa PDF mới của Smallpdf sẽ loại bỏ mọi khó khăn liên quan đến PDF của bạn. Bạn có thể công thêm nội dung, ký chữ ký hoặc thậm chí chèn hình ảnh trực tuyến.