Công cụ
Đăng nhập
  1. Trang Chủ
  2. Công cụ

Tất cả các công cụ của Smallpdf

Tận dụng bộ sưu tập công cụ PDF của chúng tôi để xử lý tài liệu điện tử và tổ chức quy trình làm việc hiệu quả hơn.

  • Giảm dung lượng PDF

    Giảm kích cỡ tệp tin PDF mà không làm giảm chất lượng

  • Chuyển đổi PDF

    Chuyển đổi các tệp tin Word, PowerPoint và Excel thành PDF và ngược lại

  • PPT sang PDF

    Chuyển đổi thuyết trihf PowerPoint sang tài liệu PDF

  • PDF sang PPT

    Chuyển đổi PDF sang thuyết trình PowerPoint có thể chỉnh sửa được

  • JPG sang PDF

    Chuyển đổi JPG, PNG, BMP, GIF và TIFF sang PDF

  • PDF sang JPG

    Trích xuất hình ảnh từ PDF hoặc lưu mỗi trang thành một ảnh riêng

  • Excel sang PDF

    Chuyển đổi bảng tính Excel sang tài liệu PDF

  • PDF sang Excel

    Chuyển đổi PDF sang bảng tính Excel có thể chỉnh sửa được

  • Chỉnh sửa PDF

    Thêm chữ, hình, ảnh và chú thích viết tay vào tập tin PDF

  • Trình đọc PDF

    Hiển thị, in và chia sẻ PDF trực tuyến

  • Số trang

    Dễ dàng chèn số trang vào PDF

  • Xóa các trang PDF

    Xóa một hay nhiều trang của PDF

  • Xoay PDF

    Xoay một hoặc tất cả trang trong PDF của bạn

  • Word sang PDF

    Chuyển đổi các tài liệu Microsoft Word sang tập tin PDF

  • PDF sang Word

    Chuyển đổi PDF sang các tài liệu Word có thể chỉnh sửa được

  • Ghép PDF

    Kết hợp 2 hoặc nhiều tập tin PDF thành 1 tập tin thống nhất

  • Cắt PDF

    Trích xuất các trang từ PDF hoặc lưu mỗi trang làm một tập tin PDF riêng

  • Ký tên PDF

    Tạo chữ ký, ký vào tài liệu PDF và yêu cầu mọi người ký tên

  • Mở khóa PDF

    Xóa mật khẩu, mã hóa và quyền khỏi tập tin PDF của bạn

  • Bảo vệ PDF

    Thêm mật khẩu và mã hóa tập tin PDF